Useimmin kysytyt kysymykset.

Mistä tiedän, paljonko päästöni ovat?

Olemme luoneet valmiita vaihtoehtoja erityyppisten päästöjen kompensointiin kuten: lentämisen, autoilun, asumisen, laivamatkojen ja henkilökohtaisten päästöjen kompensoimiseksi. Lisäksi internetissä on monia laskureita, joilla voi arvioida päästöjen määrää, esimerkiksi Sitran elämäntapatesti.

Mitä päästökompensointi tarkoittaa?

Päästökompensointi tarkoittaa hiilidioksidipäästöjen kompensoimista estämällä vastaavan määrän päästöjä syntymästä muualla, esimerkiksi sijoittamalla uusiutuvan energian projekteihin.

Millaisia kompensointiprojekteja te käytätte?

Yksityisasiakkaille käytämme projekteja, jotka on sertifioitu joko Gold Standard tai Gold Standard LUF standardien mukaisesti. Standardien mukaan toteutettavien projektien edellytyksenä on se, että niistä on hyväksytty toteutussuunnitelma ja, että ne auditoidaan ulkopuolisten toimijoiden toimesta. Valittavissa on lisäksi Vapaavalintainen Kotimaan metsänistutus tuote, jossa vajaatuottoisia peltoja tai joutomaita metsitetään Suomessa. Yritysasiakkaille voimme tarjota myös YK:n alaisia päästövähennyshankkeita. Täältä löytyy tietoa Gold Standardin kriteereistä.

Miten tiedän, että rahani todella käytetään päästökompensoinnin tekemiseen?

Tyypillinen toimintatapa päästökompensointeja tehtäessä on se, että päästövähennys yksiköt hankitaan isommissa erissä, jolloin yksittäisten asiakkaiden kompensoinnit ovat osa isompaa määrää, eikä tietyn asiakkaan kompensointia voi yksilöidä.

Meidän tavoitteenamme on tehdä toiminnastamme mahdollisimman läpinäkyvää, joten olemme ainoana toimijana ottaneet käyttöön menetelmän, jossa asiakkaamme voivat itse tarkistaa päästökaupparekisteristä kompensointinsa toteutuneen.

Myös me hankimme päästövähennys yksiköt isommissa erissä, mutta rekisteröintivaiheessa lisäämme jokaisen kompensoitavan asiakkaan sertifikaattinumeron ja kompensointimäärän rekisteritietoihin. Rekisteröinnin kirjauduttua julkiseen tietokantaan, lähetämme asiakkaalle linkin kyseiseen rekisterimerkintään, jolloin jokainen voi tarkistaa oman kompensointinsa toteutuneen. Asiakkaiden tietosuojaa kunnioittaaksemme käytämme sertifikaatin numeroa asiakkaan nimen sijaan. Vapaavalintaista Kotimaan metsänistutushanketta käytettäessä, rekisterimerkintää ei tehdä, koska hanke ei ole Gold Standard sertifioinnin piirissä.

Koska teemme hankinnat isommissa erissä, rekisteröinti ja ilmoitus asiakkaalle tehdään noin 1 - 3 kuukauden kuluessa asiakkaan verkkokaupassa asioinnin jälkeen.

Mihin teidän Kotimaan metsänistutushankkeen päästövähennysmäärä perustuu?

Luonnonvarakeskus on arvioinut, että Suomalainen metsä sitoo hiilidioksidia jopa 450 tonnia CO2/ha/metsän elinkaari. Kompensoinnin vähennysvaikutuksena tässä hankkeessa käytetään kuitenkin varovaista arviota 100 tonnia CO2/ha/ metsän elinkaari ja elinkaaren pituutena käytetään 50-vuotta. Tällöin voidaan olla varmoja, että luvattu päästövähennysvaikutus saavutetaan.

Miten te valitsette kompensointiin käytettävät hankkeet?

Hankkeet ovat hyvin dokumentoituja, eli jo perustamisvaiheessa hankkeesta on tehty toteutussuunnitelma, jossa kuvataan hankkeen toteutustapa, vaikutukset ympäristöön, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, päästövähennys laskelmat, jne. Lisäksi hankkeiden toteutuksen aikaiset katselmoinnit on dokumentoitu.

Valitessamme hanketta, käymme dokumentaation ja laskelmat tarkkaan läpi ja valitsemme vain laadukkaimmat hankkeet käytettäväksi päästöjen kompensointiin. Metsityshankkeissa kiinnitämme erityistä huomiota paikallisten puulajien monipuoliseen käyttöön istutuksessa, alueen vesitalouteen, hiilivuotojen (metsäpalot, myrskytuhot, jne.) huomioimiseen laskelmissa ja alueen eläimistön hyötyihin hankkeen toteuttamisessa.